Business Coach

About BMC Thailand

หลังจากอ่านหนังสือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งเรียนกับทางผู้เขียน ทำให้เรามองเห็นประโยชน์ของการใช้ Business Model Canvas ในหลายมิติ และเมื่อได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายที่ ก็ค้นพบว่าในไทยเครื่องมือนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทางเราจึงมีปณิธานที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารได้นำไปใช้กับองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวกระโดดจากการลองทำ ลองคิดผ่านโมเดล ก่อนนำความคิดไปปรับและปฏิบัติจริง

Trainer Profile

ณภัค ภัคคิโรจน์ (โค้ชน้ำใส)

อาจารย์ณภัคเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ทุนไปศึกษาในโครงการพิเศษ Asia Pacific Leadership Program ในปี 2012 การเรียนที่นั่นแตกต่างจากการเรียนทั่วไป ที่เน้นการทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยผู้เรียนต้องเตรียมตัวมาทุกครั้งก่อนเข้าเรียน คลาสเรียนในห้องนั้นกว่า 90% เป็นการให้ฝึกคิดและแสดงความเห็น  อาจารย์ณภัคได้รับโอกาสในการเป็นผู้เล่าข่าวหน้าห้องเรียน ผู้พูดให้ความรู้สไตล์ TED Talk และ เป็นพิธีกรรวมถึงกระบวนกร (facilitator)ในกิจกรรมประชุมสัมมนาที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งเรียกว่า World café ที่ผู้นำอาเซียนมาร่วมทำกิจกรรมด้วย จากโอกาสที่ได้รับ เธอมองเห็นว่า การอบรมแนวที่ให้ร่วมกันแสดงความเห็นนั้นให้ประโยชน์อย่างมาก แต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้ในไทยยังไม่มี ส่วนใหญ่การสัมมนาในไทยเน้นให้คนเรียนนั่งฟัง และการเปิดโอกาสให้ถามหลังอบรมก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความคิดใหม่

เมื่อกลับมาไทยเธอจึงเลือกที่สอนและทำกิจกรรมด้วย business model canvas เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้การระดมความคิดเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างสนุกสนานแต่เป็นมืออาชีพ ช่วยเพิ่มจินตนาการ และ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันความรู้ของตัวเองกับผู้อื่น เหมือนกับการทำกิจกรรมในห้องเรียนที่ฮาวาย โดยทุกหลักสูตรที่อาจารย์จัดอบรมในแนวใหม่นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าอบรมอยู่เสมอทำให้ได้รับเชิญไปสอนในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับการยอมรับจากเจ้าของกิจการSMEs ในหลากหลายอุตสาหกรรมจากการใช้เครื่องมือ business model canvas และทักษะด้าน leadership skill ที่เรียนที่ฮาวายมาใช้กับการโค้ชเพื่อแก้ปัญหาด้านธุรกิจ 

ล่าสุดอาจารย์ณภัค ยังได้รับตำแหน่งพิเศษจากทางบริษัทไลน์ ประเทศไทย ให้เป็น LINE Certified Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไลน์ในการทำตลาดของไทยอีกด้วย

 

Certificated

 • 2019 LINE Certified Coach, LINE Company (Thailand) Limited 
 • 2017 Business Model Canvas: A Tool for Entrepreneurs and Innovators (Project-Centered Course) by University System of Georgia, USA
 • 2015 Master of Science (Marketing), International Program, Thammasat University, Thailand
 • 2013 Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)  with distinction, Asia Pacific Financial Services Association (APFinSA), Singapore
 • 2013 Investment Consultant License 047757
 • 2012 Asia Pacific Leadership Program at East west Center, University of Hawaii, USA
 • 2009 Basic Knowledge for Exporter, Department of  Export Promotion, Thailand
 • 2008 Housing Management Training Course, Gravitas Training, UK
 • 2006 Certificate of  New Entrepreneurs Creation (NEC project), Department of Industrial Promotion, Thailand

Working Experience

 • 2016-Present Business Coaching & Consulting by Business Model Canvas, Biz recipe Co., Ltd, Thailand
 • 2015 Trainer and Marketing Director of JAJ Group, Thailand
 • 2013-2014 Wealth Management Advisor, Independent Financial Consulting Group, Thailand
 • 2005- 2012 Dispatch Analyst, Fuel Marketing/ Customer Service Japan Delivery Division , Exxon Mobil Limited, Bangkok Business Support Centre, Thailand
 • 2004- 2005 Customer Service / Coordinator, S&J International Enterprise public Co., Ltd, Bangkok Thailand

Present

 • ที่ปรึกษาด้านการทำตลาดออนไลน์ 
 • วิทยากรสอนการทำตลาดออนไลน์โดยเฉพาะทางไลน์
 • ที่ปรึกษาและโค้ชโมเดลธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตามหลัก Business Model Canvas
 • วิทยากรสอนเรื่อง Business Model Canvas ให้กับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ Passport to Global Challenge, กรมการค้าระหว่างประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ New Entrepreneur Creation, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ Thai Kick Startup, สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ How to bring research to market
 • อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมดที่เรามี

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ 

ดูคลิปการสอนต่างๆได้ที่

วรธณัท ธัญญหาญ (โค้ชบอย)

อาจารย์วรธณัท เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ อาจารย์วรธณัทถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ และเปลี่ยนไปเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างแท้จริง

อาจารย์วรธณัทได้ทำการฝึกอบรมให้แก่องค์กรชั้นนำของประเทศหลายแห่งได้แก่ การบินไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร Standard Charter, บจก.ซีพี เมจิ, บมจ.ซีพีเอฟ, บจก.สยาม ฟาร์มาซูติคัล, DKSH, สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, มกอช., ธกส. เป็นต้น

นอกจากนั้น อาจารย์วรธณัทยังมีผลงานการแปลหนังสือขายดีระดับนานาชาติ ที่วางจำหน่ายทั่วประเทศได้แก่ “ความเป็นเลิศทางอารมณ์ในสถานทำงาน” และ “29% Solution” และยังมีผลงานการเขียนหนังสือชื่อ “การอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ” ซึ่งติดอันดับหนังสือขายดีในร้าน SE-ED Book อีกด้วย

ปัจจุบัน อาจารย์วรธนัท เป็นวิทยากรให้แก่บริษัทชั้นนำในหลากหลายหลักสูตร เป็นอาจารย์รับเชิญจากมหาวิทยาลัย และยังให้บริการแก่ภาคธุรกิจในฐานะที่ปรึกษาทางการตลาด

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโททางด้านวิศวอุตสาหการ Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Certified Trainer “Emotional Excellent in Work Place” จาก Dr.Leonard Yong
• Certified NLP Practitioner จาก NLP University
• Certified “DISC Behavioral Analysis” จาก สถาบัน International of Motivational Living (IML)
• Certified Coach จากสถาบัน Neuro Leadership Group

หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมอบรม
• “Emotional Excellent in Work Place” Dr.Leonard Yong
• “The Heart of Coaching” Thomas G. Crane
• “Resilience Leadership” John C. Maxwell และ Dr. William J. Rothwell
• “How to Create the Brain Smart Way” Tony Buzan
• “Guerilla Business Intensive” T. Harv Eker
• “The Millionaire Mind Intensive” T. Harv Eker
• “The Landmark Forum Course” Landmark Education

ประวัติการทำงาน

• Senior Trainer, บจก. Focal Plus
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. Alliance Teamwork Marketing
• Chapter Director Consultant บจก. Business NetworkInternational Thailand
• Marketing Director บจก. G.I. Capsule Diagnostics
• Associate Consultant Trainer บจก. International Training and Development
• บรรณาธิการนิตยสาร “Do You Know” บจก. ครอบครัวต้นคิด
• ผู้จัดการทั่วไป บจก. Dynamic Maths
• อาจารย์รับเชิญมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Asian Knowledge Institute (AKI)

ตัวอย่างประสบการณ์ในการ Coach
• โค้ชผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ธนาคารกรุงไทย 40 คน ในโครงการ การสร้าง Employee Engagement ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top