CLEAR YOUR VIEW
FULFILL YOUR VISION

CLEAR YOUR VIEW
FULFILL YOUR VISION

CLEAR YOUR VIEW
FULFILL YOUR VISION

Business Coach

About BMC Thailand

หลังจากอ่านหนังสือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งเรียนกับทางผู้เขียน ทำให้เรามองเห็นประโยชน์ของการใช้ Business Model Canvas ในหลายมิติ และเมื่อได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายที่ ก็ค้นพบว่าในไทยเครื่องมือนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทางเราจึงมีปณิธานที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารได้นำไปใช้กับองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวกระโดดจากการลองทำ ลองคิดผ่านโมเดล ก่อนนำความคิดไปปรับและปฏิบัติจริง

Trainer Profile

ณภัค ภัคคิโรจน์ (โค้ชน้ำใส)

อาจารย์ณภัคเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ทุนไปศึกษาในโครงการพิเศษ Asia Pacific Leadership Program ในปี 2012 การเรียนที่นั่นแตกต่างจากการเรียนทั่วไป ที่เน้นการทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยผู้เรียนต้องเตรียมตัวมาทุกครั้งก่อนเข้าเรียน คลาสเรียนในห้องนั้นกว่า 90% เป็นการให้ฝึกคิดและแสดงความเห็น  อาจารย์ณภัคได้รับโอกาสในการเป็นผู้เล่าข่าวหน้าห้องเรียน ผู้พูดให้ความรู้สไตล์ TED Talk และ เป็นพิธีกรรวมถึงกระบวนกร (facilitator)ในกิจกรรมประชุมสัมมนาที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งเรียกว่า World café ที่ผู้นำอาเซียนมาร่วมทำกิจกรรมด้วย จากโอกาสที่ได้รับ เธอมองเห็นว่า การอบรมแนวที่ให้ร่วมกันแสดงความเห็นนั้นให้ประโยชน์อย่างมาก แต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้ในไทยยังไม่มี ส่วนใหญ่การสัมมนาในไทยเน้นให้คนเรียนนั่งฟัง และการเปิดโอกาสให้ถามหลังอบรมก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความคิดใหม่

เมื่อกลับมาไทยเธอจึงเลือกที่สอนและทำกิจกรรมด้วย business model canvas เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้การระดมความคิดเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างสนุกสนานแต่เป็นมืออาชีพ ช่วยเพิ่มจินตนาการ และ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันความรู้ของตัวเองกับผู้อื่น เหมือนกับการทำกิจกรรมในห้องเรียนที่ฮาวาย โดยทุกหลักสูตรที่อาจารย์จัดอบรมในแนวใหม่นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าอบรมอยู่เสมอทำให้ได้รับเชิญไปสอนในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับการยอมรับจากเจ้าของกิจการSMEs ในหลากหลายอุตสาหกรรมจากการใช้เครื่องมือ business model canvas และทักษะด้าน leadership skill ที่เรียนที่ฮาวายมาใช้กับการโค้ชเพื่อแก้ปัญหาด้านธุรกิจ 

ล่าสุดอาจารย์ณภัค ยังได้รับตำแหน่งพิเศษจากทางบริษัทไลน์ ประเทศไทย ให้เป็น LINE Certified Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไลน์ในการทำตลาดของไทยอีกด้วย

 

Certificated

 • 2019 LINE Certified Coach, LINE Company (Thailand) Limited 
 • 2017 Business Model Canvas: A Tool for Entrepreneurs and Innovators (Project-Centered Course) by University System of Georgia, USA
 • 2015 Master of Science (Marketing), International Program, Thammasat University, Thailand
 • 2013 Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)  with distinction, Asia Pacific Financial Services Association (APFinSA), Singapore
 • 2013 Investment Consultant License 047757
 • 2012 Asia Pacific Leadership Program at East west Center, University of Hawaii, USA
 • 2009 Basic Knowledge for Exporter, Department of  Export Promotion, Thailand
 • 2008 Housing Management Training Course, Gravitas Training, UK
 • 2006 Certificate of  New Entrepreneurs Creation (NEC project), Department of Industrial Promotion, Thailand

Working Experience

 • 2016-Present Business Coaching & Consulting by Business Model Canvas, Biz recipe Co., Ltd, Thailand
 • 2015 Trainer and Marketing Director of JAJ Group, Thailand
 • 2013-2014 Wealth Management Advisor, Independent Financial Consulting Group, Thailand
 • 2005- 2012 Dispatch Analyst, Fuel Marketing/ Customer Service Japan Delivery Division , Exxon Mobil Limited, Bangkok Business Support Centre, Thailand
 • 2004- 2005 Customer Service / Coordinator, S&J International Enterprise public Co., Ltd, Bangkok Thailand

Present

 • ที่ปรึกษาและโค้ชโมเดลธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตามหลัก Business Model Canvas
 • วิทยากรสอนเรื่อง Business Model Canvas ให้กับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ Passport to Global Challenge, กรมการค้าระหว่างประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ New Entrepreneur Creation, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ Thai Kick Startup, สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ How to bring research to market
 • อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมดที่เรามี

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ 

ดูคลิปการสอนต่างๆได้ที่

วรธณัท ธัญญหาญ (โค้ชบอย)

อาจารย์วรธณัท เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ อาจารย์วรธณัทถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ และเปลี่ยนไปเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างแท้จริง

อาจารย์วรธณัทได้ทำการฝึกอบรมให้แก่องค์กรชั้นนำของประเทศหลายแห่งได้แก่ การบินไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร Standard Charter, บจก.ซีพี เมจิ, บมจ.ซีพีเอฟ, บจก.สยาม ฟาร์มาซูติคัล, DKSH, สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, มกอช., ธกส. เป็นต้น

นอกจากนั้น อาจารย์วรธณัทยังมีผลงานการแปลหนังสือขายดีระดับนานาชาติ ที่วางจำหน่ายทั่วประเทศได้แก่ “ความเป็นเลิศทางอารมณ์ในสถานทำงาน” และ “29% Solution” และยังมีผลงานการเขียนหนังสือชื่อ “การอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ” ซึ่งติดอันดับหนังสือขายดีในร้าน SE-ED Book อีกด้วย

ปัจจุบัน อาจารย์วรธนัท เป็นวิทยากรให้แก่บริษัทชั้นนำในหลากหลายหลักสูตร เป็นอาจารย์รับเชิญจากมหาวิทยาลัย และยังให้บริการแก่ภาคธุรกิจในฐานะที่ปรึกษาทางการตลาด

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโททางด้านวิศวอุตสาหการ Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Certified Trainer “Emotional Excellent in Work Place” จาก Dr.Leonard Yong
• Certified NLP Practitioner จาก NLP University
• Certified “DISC Behavioral Analysis” จาก สถาบัน International of Motivational Living (IML)
• Certified Coach จากสถาบัน Neuro Leadership Group

หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมอบรม
• “Emotional Excellent in Work Place” Dr.Leonard Yong
• “The Heart of Coaching” Thomas G. Crane
• “Resilience Leadership” John C. Maxwell และ Dr. William J. Rothwell
• “How to Create the Brain Smart Way” Tony Buzan
• “Guerilla Business Intensive” T. Harv Eker
• “The Millionaire Mind Intensive” T. Harv Eker
• “The Landmark Forum Course” Landmark Education

ประวัติการทำงาน

• Senior Trainer, บจก. Focal Plus
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. Alliance Teamwork Marketing
• Chapter Director Consultant บจก. Business NetworkInternational Thailand
• Marketing Director บจก. G.I. Capsule Diagnostics
• Associate Consultant Trainer บจก. International Training and Development
• บรรณาธิการนิตยสาร “Do You Know” บจก. ครอบครัวต้นคิด
• ผู้จัดการทั่วไป บจก. Dynamic Maths
• อาจารย์รับเชิญมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Asian Knowledge Institute (AKI)

ตัวอย่างประสบการณ์ในการ Coach
• โค้ชผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ธนาคารกรุงไทย 40 คน ในโครงการ การสร้าง Employee Engagement ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top