หลักสูตร BMC for Effective Organization

ปัจจุบันการขับเคลื่อนองค์กรต้องใช้พลังในหลายด้านและเป็นไปได้ยากเมื่อต่างคนก็ต่างมองเห็นเพียงส่วนที่ตัวเองทำอยู่ แต่ผลลัพธ์จะต่างออกไปมากถ้าทำให้ทีมงานทั้งหมดเห็นภาพเดียวกันและเข้าใจว่าส่วนที่ทำอยู่มีความสำคัญมากเพียงไหนมีผลต่อทั้งบริษัทอย่างไร

Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานทุกคนคิดและเห็นภาพรวมขององค์กรในทิศทางเดียวกัน แต่ละฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่ทำหน้าที่ต่างกันเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ทำให้บุคคลากรทุกระดับได้เห็นภาพรวมของธุรกิจเดียวกันเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเรื่องการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบ และ เข้าใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม

จุดเด่นของหลักสูตร

  การประยุกต์ใช้เครื่องมือสร้างโมเดลธุรกิจด้วยกระดาษแผ่น เดียวการใช้ Business Model Canvas ซึ่งคิดค้นโดย ดร.อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ ผู้เขียนหนังสือ Business Model Generation ซึ่งใช้เวลากว่า 9 ปีในการวิจัยพัฒนาและนำแนวคิดนี้ไปใช้ โดยมีชุมชนนักธุรกิจกว่า 470 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลกร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วย ปัจจุบันแนวคิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำ

  กิจกรรม และตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย การสอนเน้นกิจกรรมรวมถึงมีตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้นำเครื่องมือมาใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับแต่ละองค์กร

  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้ผลเชิงลึกสำหรับการแก้ปัญหาในองค์กรรวมถึงการเชื่อมโยงพนักงานให้มีส่วนร่วมและได้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร

  ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการขององค์กร การปรับรูปแบบการสอนและเนื้อหาให้เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของแต่ละองค์กร

พัฒนาองค์กรของคุณใหม่ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว

✩ เข้าใจ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
✩ ชัดเจน เห็นภาพรวมธุรกิจได้ตรงกันทุกฝ่าย
✩ รวดเร็ว สื่อสารทันใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

วิทยากร

ณภัค ภัคคิโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยแผนภาพ business model canvas

คนไทยคนเดียวที่ได้รับทุนเรียน Asia Pacific Leadership Program 2012 สถาบัน East West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย พิธีกรและ กระบวนกร (Facilitator) ในกิจกรรม World Cafe ของการประชุมผู้นำอาเซียน
ที่ปรึกษาและโค้ชโมเดลธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs มามากกว่า 100 ราย
วิทยากรรับเชิญสอนโครงการ New Entrepreneur Creation
อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วรธณัท ธัญญหาญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ

อาจารย์วรธนัท เคยฝึกอบรมองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น การบินไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร Standard Charter, บจก.ซีพี เมจิ, บมจ.ซีพีเอฟ, บจก.สยาม ฟาร์มาซูติคัล, DKSH, สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, มกอช., ธกส. เป็นต้น

อาจารย์ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังให้บริการแก่ภาคธุรกิจในฐานะที่ปรึกษาทางการตลาดอีกด้วย

ความเห็นจากผู้เข้าอบรม

คุณณภัคทำให้เข้าใจเรื่อง business model canvas ลึกขึ้นกว่าที่เคยแค่อ่านหนังสือ สอนได้เข้าใจง่าย นำไปใช้ทั้งกับตัวเองและกับงานที่กำลังทำอยู่ได้จริง ทำให้ตอนนี้คุยกับที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้นว่า โมเดลธุรกิจที่แนะนำให้ทางเราทำเป็นอย่างไร (ถ้าเกิดที่ปรึกษามั่วมา…ผมก็จะรู้ทันที) ขอบคุณที่ทำให้เข้าใจมากขึ้น และอยากจะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปอีก

คุณณรงค์ พงศ์ภัทรานนท์
ผู้ชำนาญการอาวุโส สายงานแผน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การมาจัดกิจกรรมทำให้ได้ระดมความเห็นของพนักงานที่มีส่วนร่วมในองค์กร ทำให้พวกเขาเข้าใจธุรกิจและรับรู้ถึงปัญหาที่บริษัทพบอยู่ ทั้งผมและพนักงานได้เห็นภาพรวมได้รู้ว่าองค์ประกอบของธุรกิจต้องมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าใจคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆ ที่ทำให้พนักงานได้ร่วมคิดอะไรใหม่ๆ

คุณวิรัช เชื้อปิติวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท SMT Asia

ขอบคุณโค้ชน้ำใส และโค้ชบอยมากครับ ที่มาให้ความรู้ BMC ให้กับ D-Land ซึ่งพอได้เรียนแล้วรู้สึกว่าทำให้การทำงาน การประชุมเพื่อระดมสมองสนุกมาก ทุกคนกล้าแสดงความเห็นมากขึ้น ได้มุมมองใหม่ๆจากหลายๆความคิด มีประโยชน์อย่างมากครับ และการสอนโดยเน้น workshop ยิ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ขอบคุณครับ

คุณศิริพงษ์ สมบูรณ์
Managing Director บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

วันนี้นอกจากจะได้เห็นภาพว่า business model canvas คืออะไรแล้ว ยังได้ความคิดและมุมมองที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงาน ชอบการสอนที่ตรงประเด็น เข้าใจง่าย สั้น กระชับ ทำให้ไม่เสียเวลานาน เห็นภาพรวมธุรกิจได้ชัดเจน และจะนำทฤษฎีนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆของบริษัทในเครือ

คุณเนตรทิพย์ คู่คงวิริยะพันธุ์
ผู้ชำนาญการ สายงานแผน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผมเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ง่ายกว่าเดิมมาก การสอนที่เข้าใจง่าย และการให้ผมได้ร่วมคิดกับพนักงาน ทำให้ผมเห็นว่าทีมงานต้องการอะไร และเค้ายังขาดตรงจุดไหน

คุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ MD. บริษัท อนุสรณ์มหาชัย ซุริมิ จำกัด

รายละเอียดของการอบรม

การอบรมแบ่งเป็นสองส่วนหลัก

ส่วนแรก การเข้าใจการใช้แผนภาพ Business Model Canvas

 

 Basic Theory of Business Model Canvas

 

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของแผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ว่าองค์ประกอบทั้ง 9 ที่ทรงพลังประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้นำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Think creative and link with your team

 

กิจกรรม Workshop เขียนแผนภาพ Business Model Canvas จากเคสตัวอย่างที่เหมาะกับองค์กรนั้นๆ เพื่อฝึกคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน 

 

ส่วนที่สอง การประยุกต์ใช้ Business Model Canvas กับการแก้ปัญหาต่างๆขององค์กร

องค์สามารถเลือกจากหัวข้อด้านล่าง หรือ แจ้งให้เราจัดตามวัตถุประสงค์ใหม่ได้

 

Creating New Strategies

 

สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆให้ธุรกิจด้วย Business Model Canvas ซึ่งทำได้ตั้งแต่การคิดกลยุทธ์เล็กๆที่ทรงพลังไปจนถึงการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากเดิมสู่รูปแบบใหม่ที่สร้างกำไรให้องค์กรได้มากขึ้น

New Project Creation

 

คิดโครงการใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ประสานงานและสร้างกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันได้ง่ายขึ้น เห็นภาพงานที่จะทำเป็นภาพเดียวกัน เพื่อให้โครงการใหม่หน้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ

Effective Project Management

 

การสานต่อโครงการที่สำคัญให้เดินหน้าลุล่วง จากการทำกิจกรรมให้เห็นภาพเดียวกันเพื่อให้ชัดเจนกับการทำงานแต่ละส่วน และเดินหน้าโครงการต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนรู้:
กิจกรรม 70% ทฤษฎี 30%

เน้นกิจกรรมทั้งการฝึกทำ Business Model Canvas และการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆและความเข้าใจกันภายในองค์กรที่มากขึ้น

พัฒนาองค์กรของคุณด้วย Business Model Canvas

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงคำถามที่พบบ่อย

พนักงานระดับไหนที่เหมาะเข้าร่วม?

แล้วแต่ทางบริษัทเห็นเหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าต้องการให้พนักงานเชื่อมโยงเห็นภาพธุรกิจเดียวกันเพื่อให้ดำเนินตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีนี้พนักงานระดับไหนก็ร่วมได้ ถ้าต้องการทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดก็จะเหมาะกับพนักงานสายการตลาดและผู้บริหาร

รูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างไร?

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ แต่จะเน้นให้ได้ฝึกคิดแผนภาพ Business Model Canvas ทั้งของส่วนตัวและองค์กร

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างไร?

ราคาขึ้นอยู่กับเวลาและจำนวนคน รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เรายินดีพูดคุยเพื่อดูว่าเราจะตอบโจทย์องค์กรของท่านอย่างไร ทางโทรศัพท์ค่ะ

เหมาะกับองกรค์ขนาดเท่าใด?

Business Model Canvas สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กที่มีเจ้าของคนเดียวไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเกินหมื่นคน

จำนวนผู้อบรบประมาณกี่ท่านจึงจะเหมาะสม?

จำนวนคนขั้นต่ำที่ควรจัดคือ 5 คนและไม่ควรเกิน 25 คน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่บริษัทต้องการให้ได้ผลลัพธ์ เช่น ถ้าเป็นการปรับแผนกลยุทธอาจเลือกเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องและระดับผู้บริหารในจำนวนที่ไม่มาก

องค์กรในไทยที่เคยเชิญเราไปอบรม

พัฒนาองค์กรคุณด้วย Business Model Canvas

Scroll to Top